Исследования


ПУРСИШИ МЕДИА АЛЯНСИ ТОЧИКИСТОН ОИД

БА МУАЙЯН НАМУДАНИ

ТАЛАБОТИ ВАО БА КЎМАКХОИ ЗИДДИБЎХРОНЙ

Пурсиши журналистон ва рохбарони ВАО-и Точикистон дар хусуси сатх ва таъсири бўхрон ба ВАО ва дастгирии пешбинишаванда
Тадкикот аз тарафи гурўхи коршиносони Медиа Алянси Тољикистон дар давраи аз 16 март то 16 апрели соли 2010 гузаронида мешавад. Натиљахои он ба хамаи иштироккунандагони пурсиш, мутахассисони соха, ташкилотхои донори (кўмакрасон) ва Хукумати чумхурй пешниход карда мешавад. Максади тадкикот — муайян намудани ВАО ва журналистони мушаххасе, ки бўхрон шадидан онхоро фаро гирифтааст ва талаботи вокеи иттињодияњои сохави ба кўмакхои зиддибўхрони мебошад

ОПРОС ЖУРНАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СМИ ТАДЖИКИСТАНА ОБ УРОВНЕ И СТРУКТУРЕ КРИЗИСА В СМИ И ЖЕЛАЕМОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Исследование проводится экспертной группой Медиа Альянса Таджикитана в период с 16 марта по 16 апреля 2010 года. Итоги будут подведены и представлены всем участникам и, экспертам, донорам и Правительству в конце апреля.

Цель исследования — выявить реальные СМИ и журналистов, находящихся на острие кризиса, и рельные потребности медиа-сообщества в антирикризисной помощи.

Реклама